Bấm vào hình để xem kích thước thật

Khảo sát thái độ và sự tuân thủ rửa tay của bác sĩ và điều dưỡng tại các khoa trọng điểm Bệnh Viện Nhi Đồng 2 năm 2010

Ngày đăng:  28/03/2011

 
Lượt xem: 47810

Mục tiêu: Khảo sát thái độ và sự tuân thủ rửa tay của bác sĩ và điều dưỡng tại các khoa trọng điểm Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2010
Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang, mô tả và phân tích với mẫu nghiên cứu là 188 Bác sĩ và điều dưỡng tại các khoa trọng điểm (Hồi sức, Sơ sinh, Tim mạch, Tiêu hóa, Thận nội tiết) của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Số liệu thu thập được xử l‎ý theo phần mềm SPSS 17.0.
Kết quả: Phần lớn nhân viên y tế có thái độ tuân thủ rửa tay rất tốt: 63,8% cho là luôn luôn và 31,4% cho là thường xuyên phải rửa tay khi có cơ hội. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 17,6% là luôn luôn và 13,8% là thường xuyên thực hành đúng cơ hội rửa tay; Kết quả khảo sát thực hành cho thấy tỉ lệ tuân thủ rửa tay của điều dưỡng cao hơn bác sĩ  (60,4% so với 49,6%); So sánh tỉ lệ tuân thủ rửa tay giữa các khoa nhận thấy tỉ lệ tuân thủ rửa tay của bác sĩ  và điều dưỡng ở khoa Hồi sức và Sơ sinh cao hơn các khoa khác. Tỉ lệ tuân thủ rửa tay của bác sĩ  ở khoa Hồi sức và Sơ sinh lần lượt là 74,7% và 82%, của điều dưỡng ở khoa Hồi sức và Sơ sinh lần lượt là 71,9% và 70,3%.
Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tuân thủ rửa tay của bác sĩ và điều dưỡng tại các khoa trọng điểm của Bệnh viện Nhi Đồng 2 chưa cao. Để tăng cường sự tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế cần xây dựng chiến dịch tăng cường rửa tay. Chiến dịch này cần sự quan tâm và hỗ trợ xuyên suốt của Ban giám đốc; sự phối hợp chặt chẽ của Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, mạng lưới Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn tại khoa phòng và tất cả nhân viên y tế trong bệnh viện.
Từ khóa: rửa tay, tuân thủ rửa tay, nhiễm khuẩn bệnh viện
 

ABSTRACT
SURVEY OF HAND HYGIENE ATTITUDE AND COMPLIANCE
OF DOCTORS AND NURSES OF THE PRINCIPAL DEPARTMENTS
AT CHILDREN HOSPITAL NO2 IN 2010
                Mai Ngoc Xuan* and al*
Objectives: To audit hand hygiene attitude and compliance of doctors and nurses in the principal departments of children hospital No.2 in 2010.
Method: A cross-sectional, descriptive and analytical study was conducted on 188 Doctors and Nurses in the principal departments of Children Hospital No2. Statistical data collection was processed by SPSS 17. 0 for windows.
Results: Most of HCWs have claimed to have the right attitude towards and comply with hand hygiene practice: 63,8% of them has always and 31,4% has often done so when having the opportunities. However, in reality, only 17,6% has always and 13,8% has often done so.  Compliance audit results found that Nurses’ hand hygiene compliance rate is higher than Doctors’ (60,4% as opposed to 49,6%). Hand hygiene compliance rates of Doctors and Nurses of the ICU and Newborn Departments are higher than the others; which was recorded at 74,7% and 82% for Doctors in the ICU and Newborn Depts. and at  71,9% and 70,3% for Nurses.
Conclusions: This result demonstrates that hand hygiene compliance of HCWs in the principal departments at Children Hospital NO2 is not high. To improve this, a campaign of hand hygiene practice should be launched. The hand hygiene campaign needs to be carefully and regularly supported by the hospital Director Board and requires a high level of co-operation between the Infection Control Department, Infection Control network and all the HCWs in the hospital.
¬¬¬Key words: hand hygiene (hand washing), hand hygiene compliance, hospital infections

(*) Bệnh viện Nhi Đồng 2
Liên hệ: CN Mai Ngọc Xuân, ĐT: 0978032141, Email: xuanngocmai@yahoo.com.vn
 

Đăng bởi: CN. Mai Ngọc Xuân

[Trở về]

Các tin khác