Quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước mổ 20/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có catheter tĩnh mạch trung ương  20/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm qua nội khí quản 20/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm kín 20/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có hậu môn tạm 20/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

chăm sóc bệnh nhân có lỗ tiểu thấp 20/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Tắm trẻ 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc Sơ sinh nhẹ cân 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Hồi sức cấp cứu tim phổi 2014 6 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Hồi sức cấp cứu tim phổi 2014 2 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn có HAĐM xâm lấn 2014 2 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn có HAĐM xâm lấn 2014 6 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn có buồng tiêm dưới da 2014 2 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn có buồng tiêm dưới da 2014 6 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Quy trình thụt tháo 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

 1 2 3 >  >>