Cấp cứu ngưng tim ngưng thở 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình nuôi ăn qua sonde dạ dày 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình rút sonde dạ dày 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình thực hiện y lệnh miệng 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm mũi miệng 04/03/2017

Xin xem tại đây/upload/files/KT%20hut%20dam%20MUI%20MIENG.pdf  

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

chăm sóc bệnh nhân có lỗ tiểu thấp 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có hậu môn tạm 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm kín 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm qua nội khí quản 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có catheter tĩnh mạch trung ương  16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước mổ 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Tắm trẻ 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc Sơ sinh nhẹ cân 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Hồi sức cấp cứu tim phổi 2014 6 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Hồi sức cấp cứu tim phổi 2014 2 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

 < 1 2 3 4 >  >>