Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật tiêm bắp 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật tiêm dưới da 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc BN mở khí quản  09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật hút đàm qua nội khí quản 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật hút đàm mũi miệng 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật truyền máu 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật truyền dịch 2013 09/02/2014

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng 02/12/2013

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Tiêm an toàn 6 slides 26/11/2013

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng 25/11/2013

Xem tại đây/

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Tiêm an toàn 25/11/2013

Xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng  25/11/2013

xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Qui trình truyền máu 17/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

<<  < 2 3 4 5 6 >  >>