Cách lấy mẫu bệnh phẩm vi sinh 2011 06/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Hướng dẫn cách lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Hoá sinh 2011 06/12/2012

Xin xem chi tiết tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Các đường dùng thuốc( bài in) 08/09/2011

  Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Cac duong dung thuoc.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Kỹ thuật lấy máu xét nghiệm ( bài in) 08/09/2011

  Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Ky thuat lay mau xn.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc catheter TM trung ương ( bài in) 08/09/2011

  Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Thay bang catheter TM trung uong.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Thông tư 07 dành cho Điều dưỡng ( bài in) 08/09/2011

  Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/TT 07 1.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Một số lưu ý khi lấy máu ( bài in) 08/09/2011

  Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/luu y khi lay mau1.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cách lấy mẫu bệnh phẩm xn huyết học ( bài in) 08/09/2011

Bài để in - Xin xem tại đường link: articles_ddr/Cach lay benh pham xn huyet hoc.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cách lấy mẫu bệnh phẩm xn hoá sinh ( bài in) 08/09/2011

Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Cach lay benh pham xn hoa sinh 2.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cách lây mẫu bệnh phẩm xn vi sinh ( bài in) 08/09/2011

  Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/cach lay benh pham xn vi sinh.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Cách lấy mẫu bệnh phẩm EV 71( bài in) 08/09/2011

  Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Cach lay benh pham xn EV 71.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Tay chân miệng ( bài in) 08/09/2011

  Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Benh Tay chan mieng1.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân Tay chân miệng ( bài in) 08/09/2011

Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/TD- Cham soc benh Tay chan mieng.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Sốt xuất huyết ( bài in ) 08/09/2011

Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/Sot xuat huyet1.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

CPR- Dị vật đường thở ( bài in) 08/09/2011

Bài để in- xin xem tại đường link: articles_ddr/CPR- Di vat duong tho.pdf

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

<<  < 4 5 6 7 8 >  >>