Lịch sử bệnh viện 27/12/2011

Bệnh viện được bắt đầu xây dựng từ 1867 và bắt đầu nhận bệnh từ 1873.

Tác giả: Ban Website