Tổ chức bệnh viện 25/09/2015

(BVNĐ2)

Tác giả: Ban Website

Lịch sử bệnh viện 27/12/2011

Bệnh viện được bắt đầu xây dựng từ 1867 và bắt đầu nhận bệnh từ 1873.

Tác giả: Ban Website