Danh sách dự thi Pretest vị trí Bác sĩ tháng 10/2015 30/09/2015

    

Tác giả: CN. Lan Phương

Thông báo mời các điều dưỡng dự tuyển 05/06/2013

Phòng T? chức B?nh vi?n Nhi ??ng 2 trân trọng kính mời các ?iều dưỡng có tên theo danh sách có mặt: Thời gian:  Ngày thứ hai 10 tháng 6 n?m 2013 - lúc 07 giờ. Đ?a ?i?m: H?i trường B Đ? tham dự ki?m tra kỹ n?ng thực hành Đề ngh? các...

Tác giả: Phòng Điều dưỡng.

 < 1 2 3