Tài Liệu

chăm sóc bệnh nhân có lỗ tiểu thấp 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có hậu môn tạm 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm kín 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm qua nội khí quản 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có catheter tĩnh mạch trung ương  16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước mổ 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Mucoactive drugs and airway hygiene 24/01/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Prophylaxis of postoperative vomiting and nausea an inadequate clinical interest 24/01/2017

Xem chi tiết:

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Enteral Nutrion in preterm neonates 18/01/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

IVIG in ADEM treatment 18/01/2017

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures 29/12/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Vitamin D for the management of asthma 29/12/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Complications after excision of choledochal cysts 23/12/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Validation of the “step-by-step 18/11/2016

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

 < 1 2 3 4 5 >  >>