Bấm vào hình để xem kích thước thật

Phác đồ điều trị Nhi Khoa 2008 - BV Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  20/06/2010

 
Lượt xem: 70082

Phác đồ điều trị Nhi Khoa 2008 - BV Nhi Đồng 2

TRANG BÌA  -  Download Tại Đây
 

MỤC LỤC  -   Download Tại Đây 
 

CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT - CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ HỘI CHỨNG    -  Phần 1     Phần 2     Phần 3

 

CHƯƠNG II: HỒI SỨC – CẤP CỨU – TAI NẠN – NGỘ ĐỘC   -  Phần 1     Phần 2      Phần 3

 

CHƯƠNG III: SƠ SINH    -  Download Tại Đây

 

CHƯƠNG IV: HÔ HẤP    -  Download Tại Đây

 

 

 

CHƯƠNG V: TUẦN HOÀN      -   Phần 1    Phần 2 

 

 

CHƯƠNG VI: TIÊU HÓA    -  Download Tại Đây

 

 

CHƯƠNG VII: THẬN    -   Download Tại Đây 

 

 
CHƯƠNG VIII: HUYẾT HỌC   - 
Download Tại Đây

 

 

CHƯƠNG IX: NỘI TIẾT   -  Download Tại Đây

 

  

CHƯƠNG X: THẦN KINH  -  Download Tại Đây

 

  

CHƯƠNG XI: NHIỄM   -   Phần 1      Phần 2 

 


CHƯƠNG XII: BỆNH LÝ DA    -  Download Tại Đây

 

 

CHƯƠNG XIII: DINH DƯỠNG   -   Download Tại Đây  

 

 

 

PHN PHỤ LỤC    -   Download Tại Đây

 

Đăng bởi: Nguyễn Thanh Ngà

[Trở về]

Các tin khác