Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo Danh sách ban Chấp hành Hội Ngoại nhi TP.HCM nhiệm kỳ IV

Ngày đăng:  21/09/2013

 
Lượt xem: 10458

Căn cứ Biên bản Đại hội hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ III ngày 19 tháng 09 năm 2013. Ban Chấp hành hội Ngoaị nhi Tp.HCM xin thông báo đến Hội y học Tp.HCM và tất cả hội viên thuộc hội Ngoại nhi Tp.HCM về ban Chấp hành hội Ngoại nhi trong nhiệm kỳ IV (2013 – 2018), theo danh sách sau:

 

 

 

 

 

 

 

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI NGOẠI NHI TP.HCM                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: ___/ HNgN-TB                                TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Danh sách ban Chấp hành Hội Ngoại nhi Tp. Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ IV (2013-2018)

 

                                Kính gửi:

-       Ban Chấp hành Hội y học Tp.HCM;

-       Ban Chấp hành Hội Ngoại nhi toàn quốc;

-       Hội viên Hội Ngoại nhi Tp.HCM.

 

            Căn cứ Biên bản Đại hội hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ III ngày 19 tháng 09 năm 2013. Ban Chấp hành hội Ngoaị nhi Tp.HCM xin thông      báo đến Hội y học Tp.HCM và tất cả hội viên thuộc hội Ngoại nhi Tp.HCM về ban Chấp hành hội Ngoại nhi trong nhiệm kỳ IV (2013 – 2018), theo danh sách sau:

1.TS.BS. Trương Quang Định........................................................... ...Chủ tịch hội

2. PGS.TS.BS. Trương Nguyễn Uy Linh........................................... Phó Chủ tịch

3.ThS.BS. Nguyễn Kinh Bang .......................................................... .Phó Chủ tịch

4.BS.CK2. Trần Văn Dễ .................................................................... .Phó Chủ tịch

5.ThS.BS. Đào Trung Hiếu...........................................................................Ủy viên

6. PGS.TS.BS. Lê Tấn Sơn..........................................................................Ủy viên

7.ThS.BS. Trương Đình Khải......................................................................Ủy viên

8.ThS.BS. Tạ Huy Cần.................................................................................Ủy viên

9. BS. Vũ Công Tầm....................................................................................Ủy viên

10. ThS.BS. Phan Trần Đức......................................................................Ủy viên

11. BS. Ngô Kim Thơi................................................................................Ủy viên

12. ThS.BS. Trần Thanh Trí......................................................................Ủy viên

13. ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch..................................................Ủy viên-Thư ký

Ban Chấp hành hội Ngoại nhi Tp.HCM xin trân trọng thông báo.

 

                                                                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                          HỘI NGOẠI NHI TP.HCM

                                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                                            (Đã ký)

* Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu: VT, HNgN.                                                                            TS.BS. Trương Quang Định

 

 

Đăng bởi: ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch - Tổng thư ký Hội

[Trở về]

Các tin khác