Bấm vào hình để xem kích thước thật

Nghị Quyết Hội Ngoại nhi TP.HCM nhiệm kỳ IV (2013-2018)

Ngày đăng:  20/09/2013

 
Lượt xem: 8683

Ngày 19 tháng 09 năm 2013, Hội Ngoại nhi Tp.HCM đã tổ chức thành công đại hội tổng kết nhiệm kỳ III và bầu Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ IV. Căn cứ trên biên bản đại hội và tham luận của ban Chấp hành, Hội Ngoại nhi TP.HCM ban hành Nghị Quyết hoạt động hội nhiệm kỳ IV, như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI NGOẠI NHI TP.HCM                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: ___/ HNgN-NQ                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Hội Ngoại nhi Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ IV (2013-2018)

 

Căn cứ Quyết định Phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Hội Ngoại nhi Tp.HCM ban hành theo quyết định của Hội Y học Tp.HCM ngày 24 tháng 12 năm 1995 ;

Căn cứ Quy chế số 2009/HYH-CV ngày 29 tháng 04 năm 2009 của Hội y học Tp.HCM quy định về Quy chế tổ chức đại hội;

Căn cứ Quy trình hướng dẫn thành lập hội, đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường hội thành viên thuộc Hội Y học Tp.HCM ngày 12 tháng 09 năm 2007;

Sau khi nghe Ban tổ chức đại hội Hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ III trình bày các bản dự thảo, báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III, phương hướng nhiệm vụ Hội nhiệm kỳ IV; bản tự kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ III, nội dung bổ sung sửa đổi điều lệ Hội nhiệm kỳ IV, báo cáo hoạt động về tài chánh nhiệm kỳ III, ý kiến tham luận của các đại biểu, khách mời và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội Y học Tp.HCM.

BAN CHẤP HÀNH HỘI NGOẠI NHI TP.HCM QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua nội dung báo cáo tổng kết công tác Hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ III;

- Thông qua nội dung phương hướng, nhiệm vụ Hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ IV;

- Thông qua toàn văn nội dung bản tự kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ III;

- Thông qua toàn văn bổ sung, sửa đổi điều lệ (nếu có) Hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ IV;

- Thông qua báo cáo hoạt động tài chính Hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ III;

- Công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ IV niên khóa 2013-2018 gồm có 13 vị, kết quả  Ban chấp hành bầu Ban Thường vụ Hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ IV gồm 13 vị.

Đại hội kêu gọi toàn thể Hội viên trong toàn Hội ra sức phấn đấu thực hiện nghiêm túc điều lệ Hội Ngoại nhi TP.HCM và tích cực phấn đấu hoàn thành công tác hội giao.

Đại hội đại biểu Hội Hội Ngoại nhi Tp.HCM thống nhất giao Chủ tịch hội chỉ đạo các Ban thường vụ, Ban thường trực, các Ban chuyên trách tổ chức thực hiện nghị quyết này.

 

                                                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                  HỘI NGOẠI NHI TP.HCM

                                                                                                       CHỦ TỊCH ĐOÀN

* Nơi nhận:

-  Hổi y học Tp.HCM;                                                                       (Đã ký)

-  Hội Ngoại nhi toàn quốc; 

-  Hội viên hội Ngoại nhi Tp.HCM;

-  Lưu: VT, HNgN.                                                              TS.BS. Trương Quang Định

 

 

Đăng bởi: ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch - Tổng thư ký Hội

[Trở về]

Các tin khác